tel.:070 707 617            mail:schoolbus.rent@gmail.com    

 Praznovanja rojstnih dni, ogled mesta, obletnice mature, valete, polnočnice, budnice, jutranjice, poroke, izleti, dekliščine, strokovne ekskurzije, reklame, snemanja ....

 


 

 • Šofer in km so vključeni v ceno.
 • Na School bus si lahko prinesete vse potrebno za zabavo: hrano, pijačo, dekoracijo....
 • Na bus gre cca 30-35 odraslih oseb (25 oseb če je potrebna uporaba avtoceste)
 • Glasbo si lahko predvajate preko avdio/bluetooth priključka za telefon.
 • Kje se bomo vozili se lahko sproti dogovarjamo odvisno od poteka zabave ali pa če imate kakšen okviren plan. 
 • Pri izbiri poti upoštevajte, da je School bus mestni avtobus in ni navajen daljših vzponov (Rogla, Pohorje, Krvavec....)
 • Najamete ga lahko na začetku zabave, vmes ali pa na koncu, za polovico dneva/noči ali celodnevni najem/noč, odvisno kako vam gre v program.
 • Vožnja po lokalnih cestah, potovalna hitrost cca 40 kmh (avtocesta 80 kmh)
 • Slike in video na povezavi School Bus Party | Facebook  

 

CENIK JE ZA PRIČETEK IN ZAKLJUČEK V MARIBORU !

Za izračun najema v drugih krajih po Sloveniji, mi preko spodnjega obrazca pošljite osnovne podatke.

Pazite da je vpisan pravilen mail !


 

Potrditev prevoza z naročnikove strani pomeni, da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja, ki so napisani v nadaljevanju.


 STROŠKI ODSTOPA OD PREVOZA

 • 6 do 3 dni pred prevozom - 30% cene naročila
 • 2 do 1 dan pred prevozom - 50% cene naročila
 • na dan prevoza - 80% cene naročila

 

splošni  pogoji  poslovanja

 SPLOŠNI POGOJI ZA OBČASNE PREVOZE POTNIKOV V CESTNEM PROMETU

BOOOM, prevozi, Gregor Ribič s.p.

Cesta XIV. divizije 73

2000 Maribor

Tel. št.: 070 707 617

E-naslov: schoolbus.rent@gmail.com

Davčna št.: 26344068

Matična številka: 7292678000

IBAN SI56 0468 2011 4490 349   (T)   NOVA KBM d.d.

Številka licence: GE008842/07776 - Dovoljenje Skupnosti za potniški promet

 

BOOOM prevozi, si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju. Prav tako vas pozivamo, da pazljivo preberete pogoje poslovanja.

 

 

 

l. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.    člen

 Občasni prevoz potnikov v cestnem prometu je prevoz, ki ne spada pod javni linijski prevoz niti pod posebni linijski prevoz in pri katerem se  skupina vnaprej določenih potnikov prevaža pod pogoji, ki so dogovorjeni med prevoznikom in naročnikom prevoza (v nadaljevanju: naročnik).  Prevozi so namenjeni potrebam po enkratnih prevozih in nimajo funkcije prevoza dnevne migracije potnikov.

S potrditvijo prevoza naročnik potrjuje, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema.

 

II. PREVOZ POTNIKOV

 

2.    člen

Naročnik lahko naroči občasni prevoz na različne načine (pisno, preko elektronske poste, ustno, sms ipd.). S tem je prevoz potrjen.

Prevoznik se s tem zavezuje, da bo izvedel storitev prevoza potnikov v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

 

3.    člen

Naročnik in prevoznik se dogovorita o storitvi prevoza, to je o relaciji prevoza, terminih prevoza, številu potnikov in ostalih razmerjih, ki so potrebni za izvedbo prevoza.

 

Naročnik in prevoznik se dogovorita za načrt časa prevoza, ki upošteva časovne omejitve, ki jih določa Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 0 usklajevanju določene socialne zakonodaje (v nadaljevanju: Uredba št. 561/2006) in ostali predpisi s področja prevozov.

 

4.    člen

V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila. Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

 

5.    člen

Prevoznik ne odgovarja za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

 

III.SPREMEMBA PREVOZA

 

6.     Člen

Vsaka sprememba prevoza mora biti dogovorjena. V primeru, da sprememba vključuje dodatne kilometre, dodatne ure, nočno delo, dodatnega voznika, plačilo cestnin, plačilo parkirnin, plačilo taks ipd., je naročnik dolžan te storitve dodatno plačati.

 

7.     člen

Če naročnik spremeni dogovorjeno uro odhoda in/ali prihoda iz kateregakoli razloga, ki je na strani naročnika oziroma potnikov, in so pri tem nastali prevozniku dodatni stroški, je dolžan naročnik takšno spremembo dodatno plačati.

 

        IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI

 

8.      člen

Naročnik in prevoznik se dogovorita o ceni prevoza. V ceno niso vključeni stroški parkirnin, cestnin, taks, stroški namestitev voznika ipd., razen če ni drugače dogovorjeno.

 

9.      člen

Prevoznik bo praviloma izstavljal račune po opravljenem prevozu.

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan prevozniku plačati zakonske zamudne obresti za čas od dneva zapadlosti obveznosti do dneva dejanskega plačila.

 

V. NAROČNIKOV ODSTOP OD PREVOZA

 

10. člen

Naročnik ima pravico odstopiti od prevoza pred začetkom le tega, če nastopijo izredne razmere. V nasprotnem primeru ima prevoznik pravico zaračunati strošek odstopa v višini:

7 do 4 dni pred odhodom                                            30 % cene naročila

3 do 1 dneva pred odhodom                                       50 % cene naročila

na dan odhoda                                                                80 % cene naročila

(brez vključenih stroškov parkirnin, cestnin, taks, ipd.).

 

11. člen

Naročnikov odstop od prevoza mora biti podan v pisni obliki. Če pošiljanje v pisni obliki zaradi okoliščin primera ni mogoče, lahko naročnik pošlje odstop tudi na druge primerne načine (preko elektronske pošte, preko sms ipd.).

 

VI.   PREVOZNIKOV ODSTOP OD PREVOZA

 

12. člen

Prevoznik je upravičen deloma ali v celoti odstopiti od prevoza, ne da bi moral naročniku povrniti škodo, če pred ali med izpolnjevanjem prevoza nastopijo izredne okoliščine, za katere prevoznik ne more odgovarjati.

 

Izredne okoliščine so vse tiste okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati ali se jim izogniti oziroma jih odvrniti in ki onemogočajo varno in pravilno izvajanje prevoza (kot na primer, vojne, socialni in drugi nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne in zdravstvene prepreke, okvara vozila pred ali med vožnjo, elementarne nezgode, intervencije pristojnih oblast ipd.). Izredne okoliščine so tudi vse tiste okoliščine, ki nastanejo iz razlogov na strani naročnika, in na katere prevoznik nima vpliva.

V primeru izredne okoliščine, kot je okvara vozila pred ali med vožnjo, se prevoz/najem prestavi na kasnejši datum, ki ustreza naročniku. Naročnik v primeru okvare vozila ni upravičen do odškodnine. V primeru, da je bila plačana akontacija s strani naročnika, se mu ta v celoti povrne.

 

VII.OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 

13. člen

Naročnik je pri naročanju prevoza dolžan spoštovati veljavne predpise, ki določajo delovni čas in obvezne počitke voznega osebja, to je Uredbe št. 561/2006, veljavnega Zakona o delovnem času in obveznih počitkih ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (v nadaljevanju: ZPCOPMD) kot tudi drugih morebitnih predpisov.

 

V primeru, da je prevoznik dolžan plačati kazen ali globo zaradi naročnikovih kršitev predpisov oziroma da je plačilo kazni ali globe posledica naročnikovega vedenja ali zahtev, je naročnik dolžan prevozniku na njegovo zahtevo takšno kazen ali globo nemudoma poravnati.

Naročnik je dolžan s prevoznikom sodelovati na način, ki omogoča pravilno in pravočasno izpolnitevprevoza.

 

VIII.OBVEZNOSTI PREVOZNIKA

 

 

14.  člen

Prevoznik je dolžan spoštovati veljavne predpise, ki urejajo prevoz potnikov (Uredbo št. 561/2006, ZPCP, ZPPCP, ZDCOPMD ipd.).

 

15.  člen

Prevoznik je dolžan z naročnikom sodelovati na način, ki omogoča pravilno in pravočasno izpolnitev prevoza.

 

IX. KONČNA DOLOČILA

 

16.  člen

Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno sodišča v Mariboru.

 

17.  člen

Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem 21.6.2017

 

V Mariboru, dne 21.6.2017

 

Gregor Ribič


BOOOM prevozi, Gregor Ribič s.p., Cesta XIV. divizije 73, 2000 Maribor

dš: 26344068

DDV ni obračunan po 1.odst. 94.člena zakona o DDV